فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد | dl | 6507838

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد :
تعداد صفحات : 21

هویت آشفته میتواند برای فرد و جامعه پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. برای کاهش و حتی جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب, میتوان در روند شکلگیری هویت دخالت نمود و حتی پس از شکلگیری آن را تغییر داد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت فرد است. جامعه اینپژوهش را دانشجویان پسر دچار هویت آشفته تشکیل میدادند که برای تعیین هویت و نمونهگیری از آنان, 055 دانشجوی پسر از بین دانشجویان دانشگاههای تهران به شکل تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون سنجش هویت آدامز و بنیون ) 1181 ( مورد آزمون قرار گرفتند.این افراد, دانشجویان مقطع کارشناسی- شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1881 1888 بودند و میانگین سنی آنان 11 سال بود. 11 نفر از افراد دارای هویت آشفته که به شرکت در برنامه گروه درمانی تمایل داشتند, برای شرکت در جلسات درمان انتخاب شدند. از این میان 8 نفر درجلسات درمان به طور کامل شرکت نکردند و گروه آزمایش شامل 1 نفر شد. برنامه گروه درمانی شامل 11 جلسه معنادرمانی گروهی بود که در جلسات 15 دقیقهای بر روی افراد گروه آزمایش اجرا شد. در ابتدا بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظرهویت آشفته تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما پس از معنادرمانی, نتایج پسآزمون دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر داشت. نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش, تفاوت معناداری با یکدیگر داشت؛ اما تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل به دست نیامد. برنامه معنادرمانی گروهی توانست به افراد دچار هویت آشفته در جهت کسب هویت افراد کمک کند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد👇

فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان نقش حمايت اجتماعي در پيش بيني نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگيخته و افسردگي عمومي دانشجويان ايراني و خارجي | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان نقش بهزيستي معنوي و اميدواري در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD فایل رایگان بررسي تعيين سهم اميدواري و بهزيستي فردي در رضايت از زندگي سالمندان تهران | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر 8 اصل تربيتي پيامبر(ص)، بر رشد اجتماعي کودکان 5 تا 6 سال | WORD فایل رایگان وضعيت شاخص هاي تمايزيافتگي در خانواده هاي تهراني | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مساله عفاف و حجاب در بين دانشجويان دخترکارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان دکترين شخص ثالث در تحقيقات کيفري سايبري | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراددانلود فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد فایلرایگانبررسياثربخشيمعنادرمانيبرارتقايهويتافراد