فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي | dl | 6507848

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي

فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي :
تعداد صفحات : 20

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان تمایزیافتگی با سبکهای عشق ورزی وهمچنین مقایسه سبکهای عشق ورزی و سطوح تمایزیافتگی زنان و مردان متاهل شهر مشهد بود. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر 121 نفر از افراد متاهل شهر مشهد که به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند.برای سنجش تمایزیافتگی از پرسشنامه تمایزیافتگی ) DSL (و برای سنجش سبکهای عشقورزی از مقیاس سه گانه اشترنبرگ استفاده شد. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسونجهت بررسی رابطه خردهمقیاسهای تمایزیافتگی با خردهمقیاسهای آزمون اشترنبرگ و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل به منظور مقایسه خرده مقیاسهای تمایزیافتگی و خرده مقیاسهای آزمون اشترنبرگ درآزمودنیهای زن و مرد متاهل شهر مشهد مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتایج نشان دادکه میان خردهمقیاسهای صمیمیت, شوریدگی و تعهد اشترنبرگ با خرده مقیاسهای واکنش هیجانی, جایگاه من, گسلش عاطفی و هم آمیختگی ارتباط معکوس معناداری دارد همچنین نتایج این آزمون نشان داد که بین میزان گسلش عاطفی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد, بدین صورت که آزمودنیهای مرد میزان گسلش عاطفی بیشتری را گزارش نمودهاند. در بقیه خرده مقیاسها بین دو جنس تفاوت معناداری شاهده نشد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي👇

فایل رایگان بررسي مدل علي رضايت جنسي بر اساس متغيرهاي کيفيت زناشويي، رضايت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسي، احقاق جنسي و دفعات آميزش در دانشجويان زن متاهل بندرعباس | WORD فایل رایگان بررسي همبستگي ميان رابطه پدر فرزندي وکفايت اجتماعي در نوجوانان | WORD فایل رایگان رابطه ويژگي هاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و تعارض متقابل کارخانواده با تحليل عاطفي معلمان | WORD فایل رایگان بررسي نقش جنسيت و اشتغال در رابطه ميان بحران وجودي و اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان رابطه بين عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي در کسب وکارهاي خانوادگي مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني شهرهاي کاشان و آران وبيدگل | WORD فایل رایگان بررسي نقش تعديل کننده رضايت از زندگي در رابطه بين تاب آوري وسلامت عمومي | WORD فایل رایگان رابطه ابعاد شخصيت با حل مساله و بهزيستي روان شناختي: نقش خودشيفتگي | WORD فایل رایگان بررسي تعيين سهم اميدواري و بهزيستي فردي در رضايت از زندگي سالمندان تهران | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان محکوميت بي گناهان: از خطاي قضايي تا بي گناهي واقعي | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي مقررات کيفري عبراني و حمورابي | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD فایل رایگان اثربخشي ترکيب دو روش درماني راه حل مدار و روايتي برسرزندگي و کنترل عواطف در زنان متقاضي طلاق | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان نقش رفتار مقتول در رابطه استناد قتل عمدي | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان سياست تقنيني کيفري ايران در صيانت از منابع آب با عنايت به اسناد بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزيدانلود فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي فایلرایگانبررسيرابطهميانتمايزيافتگيخودوسبکهايعشقورزي