فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان | dl | 6507876

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان

فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان

بخشی از متن فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان :
تعداد صفحات : 16

خودآگاهی و تنظیم هیجان با اضطراب افراد رابطه دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل موثر بر اضطراب افراد بهخصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است, از ینا رو مطالعه حاضر نیز با هدف تعیین نقش خودآگاهی و تنظیم هیجان در کنترل اضطراب در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. مطالعه ایتوصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی - 91 1390 با روش نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده (برحسب دانشکده) انجام گرفت. پرسشنامه یا استاندارد در رابطه با متغیرهای دموگرافیک و نیز خودآگاهی, تنظیم هیجان و کنترل اضطراب دانشجویان به کار گرفته شد. در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق نرمافزار SPSS16 و آزمون های آنالیز واریانس و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 1/7 / ± 63 21 سال بود که /5% 64 مونث بودند. خودآگاهی و تنظیم هیجان با کنترل اضطراب دانشجویان ارتباط معنیداری داشت ( 0/05 < p به ؛) طوری که پیشبینی می شود با افزایش نمره خودآگاهی و تنظیم هیجان, نمره کنترل اضطراب دانشجویان افزایش یابد. خودآگاهی نقش پیشبین کنندگی بیشتری از خود نشان داد. در با نظر گرفتن نتایج مطالعه, انجام اقدامات تخصصی در حیطه آموزش مهارت های زندگی با تمرکز بر تنظیم هیجان و بهخصوص ارتقا خودآگاهی می تواند نقش مهمی در افزایش کنترل اضطراب دانشجویان مورد مطالعه داشته باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان👇

فایل رایگان بررسي رابطه ساده و تعديل گر نااميدي و عملکرد خانواده با افکار خودکشي گرا در بين دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي شهر اهواز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تيپ شخصيتي مادر با ميزان خودآگاهي او در اولين دوره بارداري | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD فایل رایگان تبيين مدل نظري براي سبک هاي فرزند پروري، سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مطالعه تطبيقي دو نظريه تعامل گرا و پنجره هاي شکسته و آثار آنها بر سياست جنايي | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان بازخواني مستندات فقهي حکم اعدام براي تکرار جرايم حدي | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان حمايت هاي حقوقي ديوان کيفري بين المللي از بزه ديدگان | WORD فایل رایگان انتقال ويروس ايدز و شروع به ارتکاب قتل عمد | WORD فایل رایگان بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران) | WORD فایل رایگان مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترکدر حقوق کيفري بين الملل | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان چالش تعيين دادگاه ايراني صالح در رسيدگي به جرايم ارتکابي اشخاص بي تابعيت در خارج از کشور | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني برنظريه شناختي اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر اشتياق -مسيرشغلي دانشجويان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجوياندانلود فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان فایلرایگاننقشخودآگاهيوتنظيمهيجاندرکنترلاضطرابدانشجويان