فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها | dl | 6507887

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش, مفروضه های آن, انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر, پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسیولیتهای خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدفبررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی_اخلاقی آنها انجام گرفته است. روش: شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. به این ترتیب که تعداد 80 نفر از دانشجویان دورهی کارشناسی ارشد, که در دانشگاههای مختلف شهر تهراندر سال 1394 در رشتههای علمی مختلف, مشغول به تحصیل بودند, انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافتهها: تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 40 کد اولیه برای هر نفر )در مجموع 3033 کد اولیه برای 80 نفر(,37 زیرمضمون و 8 مضمون اصلی در زمینه اصول اخلاقی پژوهشی و فراوانی آگاهی از هر یک از آنها و 24 زیرمضمون و 5 مضمون اصلی در زمینه سو رفتارهای پژوهشی و فراوانی به کارگیری هر یک از آنها در پژوهشهای قبلی شد. همچنین میزان تمایل و علل عدم تمایل بهانجام پژوهش های توام با سو رفتارهای پژوهشی نیز شناسایی و مشخص شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که میزان آشنایی دانشجویان با اصول اخلاقی _ علمی پژوهش و سو رفتارهای پژوهشی در سطح بالایی قرار دارد ولی پایبندیآنها به رعایت این اصول در سطح خیلی پایینی قرار دارد لذا با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان گفت که داشتن برخی الگوهای خاص تعهد علمی و اخلاقی و همچنین ترس از عوامل بیرونی می تواند عامل پیشگیرانه ای در گرایش دانشجویان به رفتارهای عدم رعایت اصول اخلاق پژوهشی شود و چنین به نظر می رسد که دوره ها و کارگاه های آموزشی در جهت آموزش اصول و رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان لازم و ضروری می نماید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها👇

فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر 8 اصل تربيتي پيامبر(ص)، بر رشد اجتماعي کودکان 5 تا 6 سال | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري، مدني و انتظامي ناقضين اصول بنيادين دادرسي کيفري | WORD فایل رایگان محدوده اعتبار احکام کيفري خارجي صادره مطابق صلاحيت جهاني در دادگاه هاي ايران | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان کيفيات مخففه کيفر در اسناد و آراء محاکم کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان حفظ صحت و استنادپذيري ادله الکترونيک با استفاده از بيومتريک و رمزنگاري | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش هاي ناکارآمد نسبت بهانتخاب همسر در دانشجويان دختر | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنهادانلود فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها فایلرایگانبررسينگاهپژوهشيدانشجويانوتعهدعلمي_اخلاقيآنها