فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها | dl | 6507887

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش, مفروضه های آن, انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر, پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسیولیتهای خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدفبررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی_اخلاقی آنها انجام گرفته است. روش: شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. به این ترتیب که تعداد 80 نفر از دانشجویان دورهی کارشناسی ارشد, که در دانشگاههای مختلف شهر تهراندر سال 1394 در رشتههای علمی مختلف, مشغول به تحصیل بودند, انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافتهها: تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 40 کد اولیه برای هر نفر )در مجموع 3033 کد اولیه برای 80 نفر(,37 زیرمضمون و 8 مضمون اصلی در زمینه اصول اخلاقی پژوهشی و فراوانی آگاهی از هر یک از آنها و 24 زیرمضمون و 5 مضمون اصلی در زمینه سو رفتارهای پژوهشی و فراوانی به کارگیری هر یک از آنها در پژوهشهای قبلی شد. همچنین میزان تمایل و علل عدم تمایل بهانجام پژوهش های توام با سو رفتارهای پژوهشی نیز شناسایی و مشخص شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که میزان آشنایی دانشجویان با اصول اخلاقی _ علمی پژوهش و سو رفتارهای پژوهشی در سطح بالایی قرار دارد ولی پایبندیآنها به رعایت این اصول در سطح خیلی پایینی قرار دارد لذا با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان گفت که داشتن برخی الگوهای خاص تعهد علمی و اخلاقی و همچنین ترس از عوامل بیرونی می تواند عامل پیشگیرانه ای در گرایش دانشجویان به رفتارهای عدم رعایت اصول اخلاق پژوهشی شود و چنین به نظر می رسد که دوره ها و کارگاه های آموزشی در جهت آموزش اصول و رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان لازم و ضروری می نماید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها👇

فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان چالش تعيين دادگاه ايراني صالح در رسيدگي به جرايم ارتکابي اشخاص بي تابعيت در خارج از کشور | WORD فایل رایگان عوامل برون سازماني موثر بر بروز خشونت پليس در فرآيند دادرسي و راهکارهايپ يشگيري از آن | WORD فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان رفع مسيوليت کيفري بر اثر جهل حکمي | WORD فایل رایگان بررسي کيفي رضايت شغلي سالمندان بر مبناي الگوي چندمحوري شفيع آبادي و فرهنگ ايراني- اسلامي | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلي با نقش تعديل گر سرمايه روان شناختي | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان مهارت هاي ارتباطي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي البرز و ارتباط آن با نتايج ارزشيابي آن ها | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي مشاوره اي سفير مستخرج از داستان هايمنطق الطير بر افزايش معناداري زندگي | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنهادانلود فایل رایگان بررسي نگاه پژوهشي دانشجويان و تعهد علمي _ اخلاقي آنها فایلرایگانبررسينگاهپژوهشيدانشجويانوتعهدعلمي_اخلاقيآنها