فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون | dl | 6507888

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون

فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 28

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه دینداری و مولفههای آن با مهارتهای اجتماعی ماتسون, اجرا گردید.روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری,کلیه دانشآموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین و نمونه پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان میشود که به صورت نمونه گیریخوشهای چندمرحله ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری دادهها عبارت بود از مقیاس دینداری خدایاری فرد, سماواتی و اکبری زردخانه ) 1388 ( و مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ) 1983 (. تحلیل دادهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون جهت رابطه بین متغیرها و همچنین جهت پیشبینی متغیر ملاک)مهارتهای اجتماعی( از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین دینداری با مهارتهای اجتماعی ماتسون رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بررسی تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که دینداری به عنوان متغیر پیشبین, میتواند مهارتهای اجتماعی را بهعنوان متغیر ملاک, به طور معنادار و مثبت پیشبینی نماید. همچنین مقایسه ضرایب بتا نیز نشان داد از بین متغیرهای پیشبین, مهمترین عامل پیشبینی کننده مهارتهای اجتماعی)متغیر ملاک(, دینداری است. با توجه به دادهها و تحلیل آماری در این پژوهش رابطه مستقیم و معناداری بین دینداری و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان وجود دارد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون👇

فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر 8 اصل تربيتي پيامبر(ص)، بر رشد اجتماعي کودکان 5 تا 6 سال | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناختي جرايم يقه سفيدها | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري شرکت هاي تجاري در وضعيت هاي خاص (قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفيه) | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان حمايت هاي حقوقي ديوان کيفري بين المللي از بزه ديدگان | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان ابعاد جرم زايي سياست مسکن مهر | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسوندانلود فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون فایلرایگانبررسيرابطهدينداريومولفههايآنبامهارتهاياجتماعيماتسون