فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | dl | 6507893

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند

فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند

بخشی از متن فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 24

از سال 1986 که استینبرگ و سیلوربرگ برای اولین بار اصطلاح استقلال عاطفی را برای جدایی عاطفی نوجوان از والدینشان به کار بردند؛ در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر آن, پژوهشهای زیادی صورت گرفت. با این وجود, مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد در ارتباط با تاثیروالدگری پدر پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر, با هدف بررسی رابطه والدگری پدر با استقلال عاطفی فرزند انجام شد؛ بدین صورت که 414 نفر از دانشآموزانسال اول مقطع دبیرستان شهرستان بهارستان در استان تهران با روش نمونه گیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به فرمها ی ایرانی مقیاسهای والدگری پدر دیک و استقلال عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روش تحلیل همبستگی بنیادی و با استفاده از نرم افزارهای 18 SPSS و 1.5 STATGRAPHICS مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل کانونی,تنها یک مجموعه معنادار بین والدگری پدر و استقلال عاطفی فرزند نشان داد. بر اساس این مجموعه , متغیرهای پیشبین پاسخدهی عاطفی مثبت و نقش اخلاقی پدر و حضور منفی پدر با متغیرهای ملاک فردیت و غیر ایدهال بودن رابطهای 60/0 داشته و 30/0 واریانس آن را تبیین میکردند. این یافته بیانگر این است که هرچه پاسخدهی عاطفی مثبت و نقش اخلاقی پدر بیشتر بوده و حضور منفی او کمتر باشد ؛ فرزند به فردیت و غیر ایدهال بودن بیشتری که از ملاکهای اساسی استقلال عاطفی است دست پیدا خواهد کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند👇

فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر 8 اصل تربيتي پيامبر(ص)، بر رشد اجتماعي کودکان 5 تا 6 سال | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | WORD فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان نقش مخبران در آيين دادرسي کيفري ناظر بر جرايم اقتصادي؛ مقتضيات و موانع | WORD فایل رایگان اثر آموزش ديدگاه گيري اجتماعي بر سبک هاي حل تعارض زوجين | WORD فایل رایگان ابعاد جرم زايي سياست مسکن مهر | WORD فایل رایگان بازانديشي در مفهوم مسيوليت کيفري فعل غير | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان مباني و تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي الگوهاي کيفردهي در نظام کيفري ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان نقش واسطه اي سلامت روان در رابطه ميان باورهاي مذهبي وسلامت سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي شهر تهران) | WORD فایل رایگان تاملي در ماهيت و قلمرو اراده در تحقق مسيوليت کيفري | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان همبستگي تفکر انتقادي با ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزنددانلود فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند فایلرایگانتحليلکانونيرابطهبينوالدگريپدرواستقلالعاطفيفرزند