فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | dl | 6507898

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 30

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایه روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیشبین احساس تنهایی است. نمونه این پژوهش را 235 دانشآموز دبیرستانی) 131 دختر و 104 پسر( تشکیل میدهند که بهروش تصادفی خوشهای از بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان انتخاب شدند و به سوالات مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظرشده UCLA )راسل و همکاران, 1980 ( و پرسشنامه نگرش فرزند به پدر)هادسون, 1992 ( پاسخ دادند. یافتهها نشان دادند که بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی رابطهمثبت معنیدار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر منفیتر باشد, بیشتر احساس تنهایی را تجربه میکند. در این اثر تاثیر سه متغییر جنسیت, ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده نیز بررسی شد که نتایج بدین شرح است: جنسیت بر این رابطه تاثیرگذار است و همبستگی بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی در پسران قویتر از دختران است ولی ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده بر این رابطه تاثیر نداشتند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي👇

فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD فایل رایگان ضمانت اجراي کيفري گروگان گيري در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان مفهوم قدرت در جامعه شناسي کيفري | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان جرم انگاري حق مدار؛ با تاکيد بر نظريه آلماني مصالح حقوقي | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان نگاهي به قلمرو جرايم امنيتي در پرتو صلاحيت دادگاه انقلاب | WORD فایل رایگان يک پژوهش کيفي: بررسي عوامل موثر بر خوش بيني دانش-آموزان به نظام آموزشي | WORD فایل رایگان سلب آزادي پيشگيري محور با تاکيد بر ماده 150 قانون مجازات اسلامي 1392 | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهاييدانلود فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي فایلرایگانبررسيرابطهبيننگرشنوجواناننسبتبهپدرواحساستنهايي