فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم | dl | 6507899

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم

فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 37

این پژوهش به منظور بررسی کیفیت تصور از خدا در بیماران افسرده و افراد سالم و مقایسه آنها انجام شده است. به منظور بررسی تصور از خدای بیماران افسرده, از بین بیماران مراجعهکننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی تهران, 15 نفر که تشخیص افسردگی اساسی دریافت نمودند با روشنمونهگیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق دادههای مربوط به متغیر پژوهش جمعآوری شد. دادههای مربوط به تصور از خدای افراد سالم به شیوه فوق از بین فرهنگیان ناحیه 3 تهران ) 10 نفر از افرادی که در مصاحبه بالینی فاقد نشانگان افسردگی یا سایر اختلالات روانی بودند( گردآوری شد. پژوهش حاضراز نوع مطالعات کیفی بوده و در آن از شیوه نظریه مبنایی یا نظریه زمینهای 5 استفاده شد. دادهها با روش تحلیل موضوعی )تماتیک 3 ( بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد بین تصور از خدای افراد سالم و افسرده تفاوت چشمگیری وجود دارد. تصور غالب افراد افسره از خدا منفی و شامل مقولههای خدای ترسناک, غیر قابل اعتماد, بیمحبت و غیر قابل دسترس بود, در حالیکه تصور غالب افراد سالم از خدا مثبت و شامل مقولههای خدای قابل اعتماد و امنیتبخش, بخشنده و پذیرا, دارای رحمت و عطوفت, و خدای حکیم بود

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم👇

فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تدوين و اثربخشي برنامه آموزش خودمديريتي با تاکيد برمولفه هاي هشياري و انتخاب بر جوانان | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان مقايسه کمالگرايي، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فکري عملي | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان نقش جنسيت مونث در ارتکاب و پيشگيري از جرايم جنسي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان نگاهي به توانايي دانشجويان دندانپزشکي در درک فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي | WORD فایل رایگان نسل سوم محاکم کيفري بين المللي؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناسانه اسيدپاشي با نگاهي به پرونده آمنه بهرامي نوا | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالمدانلود فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم فایلرایگانمقايسهکيفيتتصورازخدادربيمارانافسردهوافرادسالم