فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | dl | 6507901

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 24

هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر ملاکهای همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف, کاربردی و از حیث روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند یا دردسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ) 15 نفر( وآزمایش ) 15 نفر( جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1( پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی 2( پرسشنامه مقیاس اقدام برای رشد فردی. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیان ازدواج مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهارنکو که طی شهریور ماه تا آبان ماه 1393 مراجعه کردند, میباشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی تاثیر معنادار دارد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد👇

فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان چالش تعيين دادگاه ايراني صالح در رسيدگي به جرايم ارتکابي اشخاص بي تابعيت در خارج از کشور | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان آثار جهاني شدن جرم در قلمرو حقوق کيفري شکلي ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان طريقيت يا موضوعيت روش دادرسي مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق اروپايي و حقوق موضوعه | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و کيفيتزندگي زنان داراي همسر معتاد | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه خودکارآمدي تحصيلي با همايندي ادراک ازخود و تفکر انتقادي در دانش آموزان | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان لزوم مراقبت هاي خانواده محور از کودک بزه ديده و استثنايات وارده به آن با تاکيد بر حقوق ايران | WORD فایل رایگان مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترکدر حقوق کيفري بين الملل | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرددانلود فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد فایلرایگاناثربخشيآموزشمهارتهايپيشازازدواجبررشدفرديدخترانمجرد