فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | dl | 6507904

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

بخشی از متن فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 34

هدف و زمینه : حل تعارض سازنده میتواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی, تقویت رابطه وبهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزههای تعارض زوجین رضایتمند و راهبردهای حل تعارض این زوجین بود. روش: 10 زوج رضایتمند در این پژوهش شرکت کردند, آنها با استفاده از روش نمونهگیریهدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و نمونهگیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل محتوای قراردادی بهمنظور استخراج مضامین و خرده مضامین این مطالعه استفاده شد. یافتهها: پنج مضمون همراه با خردهمضامین و مضامین فرعیشان به دست آمد که عبارت بودند از: 1( تعارضهای مرحلهپیش از ازدواج 2( تعارضهای مرحله نامزدی 3( تعارضهای مرحله اولیه ازدواج 4( تعارضهای مرحله ثانویه ازدواج 5( راهبردهای سازنده برای حل تعارضهای زناشویی و خانوادگی )روشنسازی, حمایت ازهمسر و منظومه زنوشوهری, سازگاری, جبران, افزایش استقلال, آرامبخشی, بهرهگیری از منابع حمایتی(.نتیجهگیری: با شناسایی تعارضات زناشویی در مراحل مختلف میتوان مداخلات پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر مرحله را طراحی نمود. همچنین راهبردهای حل تعارض موثر میتواند در مباحث آموزشی وزوج درمانی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت با توجه به یافتههای بدست آمده در تحقیق حاضر میتوان بیان داشت که متخصصان و مسیولین بهتر است علاوه بر درنظرداشتن واحد زوجی نقش خانواده های اصلی رادر ارتباط با تعارضها و نحوه حل آنها مورد توجه قرار دهند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند👇

فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت با نگرش فراحدي شغلي کارمنداندانشگاه علامه طباطبايي(ره) | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر افزايش تاب آوري، اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مرکز ناباروري صارم | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان رفع مسيوليت کيفري بر اثر جهل حکمي | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان متناسب بودن تعقيب کيفري: مفهوم، مباني و جلوه ها در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان حمايت هاي حقوقي ديوان کيفري بين المللي از بزه ديدگان | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمنددانلود فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند فایلرایگانحيطههايتعارضواستراتژيهايحلآندرزوجينرضايتمند