فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | dl | 6507904

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند

بخشی از متن فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 34

هدف و زمینه : حل تعارض سازنده میتواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی, تقویت رابطه وبهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزههای تعارض زوجین رضایتمند و راهبردهای حل تعارض این زوجین بود. روش: 10 زوج رضایتمند در این پژوهش شرکت کردند, آنها با استفاده از روش نمونهگیریهدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و نمونهگیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل محتوای قراردادی بهمنظور استخراج مضامین و خرده مضامین این مطالعه استفاده شد. یافتهها: پنج مضمون همراه با خردهمضامین و مضامین فرعیشان به دست آمد که عبارت بودند از: 1( تعارضهای مرحلهپیش از ازدواج 2( تعارضهای مرحله نامزدی 3( تعارضهای مرحله اولیه ازدواج 4( تعارضهای مرحله ثانویه ازدواج 5( راهبردهای سازنده برای حل تعارضهای زناشویی و خانوادگی )روشنسازی, حمایت ازهمسر و منظومه زنوشوهری, سازگاری, جبران, افزایش استقلال, آرامبخشی, بهرهگیری از منابع حمایتی(.نتیجهگیری: با شناسایی تعارضات زناشویی در مراحل مختلف میتوان مداخلات پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر مرحله را طراحی نمود. همچنین راهبردهای حل تعارض موثر میتواند در مباحث آموزشی وزوج درمانی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت با توجه به یافتههای بدست آمده در تحقیق حاضر میتوان بیان داشت که متخصصان و مسیولین بهتر است علاوه بر درنظرداشتن واحد زوجی نقش خانواده های اصلی رادر ارتباط با تعارضها و نحوه حل آنها مورد توجه قرار دهند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند👇

فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت با نگرش فراحدي شغلي کارمنداندانشگاه علامه طباطبايي(ره) | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مطالعه تطبيقي مقررات کيفري عبراني و حمورابي | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان نسل سوم محاکم کيفري بين المللي؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها | WORD فایل رایگان بررسي رابطه اعتقاد به سنت آزمايش و خودشکوفايي زنان | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان طريقيت يا موضوعيت روش دادرسي مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق اروپايي و حقوق موضوعه | WORD فایل رایگان محدوده اعتبار احکام کيفري خارجي صادره مطابق صلاحيت جهاني در دادگاه هاي ايران | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترکدر حقوق کيفري بين الملل | WORD فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آشکارسازي هيجاني نوشتاري بر مکانيسم هاي دفاعي افراد ناگوهيجان | WORD فایل رایگان اثربخشي ترکيب دو روش درماني راه حل مدار و روايتي برسرزندگي و کنترل عواطف در زنان متقاضي طلاق | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمنددانلود فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند فایلرایگانحيطههايتعارضواستراتژيهايحلآندرزوجينرضايتمند