فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | dl | 6507906

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 38

هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفهای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه میباشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو - روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری دادهها در بخش کیفی, به روش مصاحبه نیمه عمیقصورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری دادهها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محققساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز )با روش نمونه گیری تصادفی ساده( انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخشکیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش آموز, جلب اعتماد او, توجه به شرایط مراجع, برقراری ارتباط کلامی, واقعنگری, توجه به نیاز مراجع, خلق و خوی نیکو, سرزنش نکردن,صداقت, انگیزهبخشی, عدم قضاوت ارزشی, ارایه پیامدهای مثبت و مطلوب, القای تواناییهای شخصیتی به فرد, عدم سو استفاده از مراجع و تعهد, برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جملهنکات و مواردی میدانند که در رابطه با دانشآموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات, اولویت- بندی مراجعان بر اساس مشکل, ارایه خدمات مدبرانه )تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور( به دانشآموز را در اولویت قرار دادهاند. همچنین از دید مشاوران مجهول ماندن نقش مشاور درمدارس, بیتوجهی به مشاوره سازشی و عدم آگاهی از نقش مشاور, موانع اخلاق حرفهای است. نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای بخش کمی نیز حاکی از آن بود که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفهای مشاوران, عدم آسیبرسانی میباشد. همچنین بین سن مشاور و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفهای, فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه👇

فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت با نگرش فراحدي شغلي کارمنداندانشگاه علامه طباطبايي(ره) | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD فایل رایگان نقش واسطه گري طرح واره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بينسبک هاي دلبستگي و افسردگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان از جبران خسارت ناشي از جرم عليه کودک تا نحوه ترميم خسارات؛ با نگاهي تطبيقي به قوانين کشورهاي اروپايي، آمريکايي و اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان چالش هاي حقوق کيفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت با نگرش فراحدي شغلي کارمنداندانشگاه علامه طباطبايي(ره) | WORD فایل رایگان مدل يابي پيشرفت تحصيلي رياضي برمبناي؛ ارزش تکليف،درگيري شناختي، هيجان هاي پيشرفت و خودنظم جويي تحصيلي | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان بازانديشي در مفهوم مسيوليت کيفري فعل غير | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي الگوهاي کيفردهي در نظام کيفري ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان مقايسه کمالگرايي، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فکري عملي | WORD فایل رایگان اقدام عليه آزادي تن شهروندان توسط مقامات رسمي در حقوق جزاي ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطهدانلود فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه فایلرایگانمطالعهاخلاقحرفهايازديدگاهمشاورانمدارسمقطعمتوسطه