فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي | dl | 6507926

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي

فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی, از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی, به خصوص در حرفه های خدمات انسانی, می باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش بین فرسودگی شغلی بر مبنای تعارض زناشویی, خودمتمایزسازی معلمان زن شهر تهران انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه معلمان زن ابتدایی شهر تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 245 معلم انتخاب و با پرسشنامه های تعارض زناشویی ثنایی, خودمتمایزسازی بوین و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون به شیوه همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. تحلیل داده ها به شیوه رگرسیون همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بین حدود 41/7 از واریانس فرسودگی شغلی را پیش بینی می نمایند. فرسودگی شغلی بر مبنای تعارض زناشویی و خودمتمایزسازی قابل پیش بینی است. بنابراین ترسیم اهداف و ارزش های واقعی, دستیافتنی و در عین حال به دوراز تعارض برای یادگیری فراگیران نقش موثری در عملکرد آتی و آینده شغلیشان ایفا می نماید

👇محصولات مشابه با فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي👇

فایل رایگان رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناورياطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه باورهاي فراشناخت با خودتنظيمي تحصيلي وتعارض والد نوجوان | WORD فایل رایگان يک پژوهش کيفي: بررسي عوامل موثر بر خوش بيني دانش-آموزان به نظام آموزشي | WORD فایل رایگان نقش واسطه اي سلامت روان در رابطه ميان باورهاي مذهبي وسلامت سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي شهر تهران) | WORD فایل رایگان اثربخشي ترکيب دو روش درماني راه حل مدار و روايتي برسرزندگي و کنترل عواطف در زنان متقاضي طلاق | WORD فایل رایگان اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش هاي ناکارآمد نسبت بهانتخاب همسر در دانشجويان دختر | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رضايت شغلي وکيفيت زندگي با رضايتازبازنشستگي درکارمندان بازنشسته | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان چالش هاي حقوق کيفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان اثربخشي ترکيب دو روش درماني راه حل مدار و روايتي برسرزندگي و کنترل عواطف در زنان متقاضي طلاق | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان جستاري در باب جنايت عمدي بر اعضاي داخلي: بازخواني انتقادي نظريه ديه معين | WORD فایل رایگان بررسي جايگاه امنيت گرايي در سياست کيفري ايران و امريکا | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي مقررات کيفري عبراني و حمورابي | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان نقش رفتار مقتول در رابطه استناد قتل عمدي | WORD فایل رایگان بررسي کيفي رضايت شغلي سالمندان بر مبناي الگوي چندمحوري شفيع آبادي و فرهنگ ايراني- اسلامي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي دو درمان گروهي شناختي رفتاري و معنا درماني گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش اميد به زندگي درسندرم آشيانه خالي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازيدانلود فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي فایلرایگانپيشبينيفرسودگيشغليبرمبنايتعارضزناشوييوخودمتمايزسازي