فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان | dl | 6507937

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان

فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان

بخشی از متن فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان اجرا گردید. این پژوهش در روش تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند خط پایه ای به مطالعه فرایند درمان پنج مورد پرداخت. لذا از جامعه آماری کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی پنج مورد دانشجوی مراجعه کننده دارای معیارهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان براساس 5- DSM مورد مطالعه قرار گرفتند و طی مراحل سه گانه پیش آزمون(خط پایه), پس آزمون و پیگیری, ارزیابی گردیدند. سه هفته اول به عنوان خط پایه در نظر گرفته شد, پس از 12 هفته گشتالت درمانی (هر هفته یک جلسه 1/5 ساعته), پس آزمون اجرا گردید و سه هفته بعد سنجش پیگیری به اجرا درآمد. داده ها در منحنی چند خط پایه تحلیل گردید و یافته ها, کاهش نمرات اضطراب امتحان و اضطراب فراگیر در چهار نفر از پنج دانشجوی تحت درمان را نشان داد. بر این اساس نتایج بیانگر اثربخشی گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب فراگیر و بهبود اضطراب امتحان در دانشجویان است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان👇

فایل رایگان اثر آموزش ديدگاه گيري اجتماعي بر سبک هاي حل تعارض زوجين | WORD فایل رایگان مدليابي علي اشتياق تحصيلي بر مبناي منابع شخصي و منابعاجتماعي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اميرکبير تهران | WORD فایل رایگان رابطه استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازيبا هويت جوانان شهر تهران | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر مشکلات رفتاري کودکان | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان هيجان مدار به شيوه گروهي بر بخشودگي بين فردي و اميد در زنان مطلقه | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان مدل معادلات ساختاري پيش بيني تعارضات زناشويي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه حوزه بريدگي و طرد و متغير ميانجي سبک هاي عشق ورزي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اقدام عليه آزادي تن شهروندان توسط مقامات رسمي در حقوق جزاي ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان جستاري در باب جنايت عمدي بر اعضاي داخلي: بازخواني انتقادي نظريه ديه معين | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان رفع مسيوليت کيفري بر اثر جهل حکمي | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناختي جرايم يقه سفيدها | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان نگاهي به قلمرو جرايم امنيتي در پرتو صلاحيت دادگاه انقلاب | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجوياندانلود فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان فایلرایگاناثرگشتالتدرمانيبراضطرابفراگيرواضطرابامتحاندانشجويان