فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | dl | 6508092

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان

فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان

بخشی از متن فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

دندانپزشکان بر اساس مشاهدات جمع آوری شده از بیماران, طرح درمان را مشخص می کنند. با این وجود در بسیاری از موارد, مشاهدات موجود ناکامل و مبهم است و در نتیجه فرآیند تصمیم گیری همراه با عدم قطعیت می باشد. در این مقاله یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر شبکه بیزی بررسی شده است که می تواند برای تعیین طرح درمان در شرایط دشوار تصمیم گیری به دانشجویان و دندانپزشکان یاری برساند. روش کا : ر در این سیستم, متغیرهای ورودی علایم بیمار و متغیرهای خروجی درمان ها بودند. شبکه بیزی برای 13 علامت تشخیص پوسیدگی و 5 درمان مرتبط طراحی شد. برای تعیین روابط بین متغیرها از الگوریتم خوشه بندی kمیانگین استفاده شد. یافتهها: سیستم پیشنهادی با استفاده از سناریوهای واقعی بیماران ارزیابی شده است و نتایج حاصل, حاکی از دقت قابل قبول آن می باشد. نتیجه گیر : ی می توان از این سیستم بعنوان نرم افزار کمک آموزشی در دانشکده های دندانپزشکی برای آموزش به دانشجویان استفاده نمود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان👇

فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان نگاهي به توانايي دانشجويان دندانپزشکي در درک فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي | WORD فایل رایگان مهارت هاي ارتباطي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي البرز و ارتباط آن با نتايج ارزشيابي آن ها | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان نگاهي به توانايي دانشجويان دندانپزشکي در درک فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي | WORD فایل رایگان مهارت هاي ارتباطي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي البرز و ارتباط آن با نتايج ارزشيابي آن ها | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکاندانلود فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان فایلرایگانطراحييکسيستمتصميمگيرندهجهتدرمانپوسيدگيدنداندرکودکان