فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | dl | 6508096

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم

فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 9

مقدمه: پرستاران بخش عمده نظام بهداشتی را تشکیل می دهند. آموزش پرستاران در حفظ جایگاه شغلی آنان اهمیت زیادی دارد. آموزش مداوم شیوه ای است تا پرستاران بتوانند با کمک آن مهارت های حرفه ای خود را افزایش دهند.در این راستا آگاهی از نظرات مخاطبین می تواند برای برنامه ریزان آموزشی مفید فایده باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم انجام گردید . روش کا : ر در این مطالعه توصیفی کلیه پرستاران شاغل 390 نفر در سه بیمارستان آموزشی شهر بندرعباس به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری, پرسشنامه, دارای 6 حیطه, انگیزه شرکت در آموزش مداوم , موانع آموزش مداوم, نیاز به آموزش مداوم , به روز بودن اطلاعات آموزش مداوم , شیوه های آموزشی و تجهیزات به انضمام متغیر های دموگرافیک بود و به صورت خود ایفا توسط پرستاران تکمیل گردید.روایی و پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و تایید گردید.اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهه:ا نتایج, ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف بر حسب جنس, وضعیت تاهل و رده شغلی را نشان نداد 44.5 پرستاران بیان داشته بودند که بیشترین انگیزه آنان برای شرکت در برنامه های آموزش مداوم افزایش دانش است و 55.7 آنان مهمترین مانع جهت شرکت در این برنامه ها را طول مدت زمان اختصاص داده شده به اجرای برنامه آموزشی می دانستند. بیش از نیمی از شرکت کنندگان 65.5 نیاز به برنامه ی آموزش مداوم را در حد متوسط ارزیابی و 48 پرستاران برگزاری این برنامه ها به شکل کارگاه را موثرتر از سایر روشها ذکر نموده بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر, برای بهره گیری بیشتر از برنامه های آموزش مداوم پرستاران, توصیه می شود که با افزایش تعداد کادر پرستاری و کاهش حجم کاری , سعی در کاهش موانع شرکت در این برنامه ها نمود. همچنین برنامه ریزان آموزشی قبل از طراحی محتوای برنامه ها, نیاز سنجی دقیق تری انجام دهند تا این برنامه ها در راستای نیازهای آموزشی فراگیران باشد تا بتواند انگیزه بیشتری برای شرکت در این برنامه ها ایجاد نماید

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم👇

فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداومدانلود فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم فایلرایگانبررسيديدگاهپرستارانشاغلدربيمارستانهايآموزشيبندرعباسنسبتبهبرنامههايآموزشمداوم