فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | dl | 6508097

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران

فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران

بخشی از متن فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

مقدمه و هدف :توجه به عواملی که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثرند, اهمیت ویژهای دارد. یکی از این عوامل که در برخی تحقیقات به آن اشارهشده, هوش هیجانی است که عبارت است از مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور موثری تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های ایران انجام گردید. روش ها مطالعه ی حاضر به روش مرورسیستماتیک و فرا تحلیل انجام گردید. بانک های اطلاعاتی , Magiran, SIDScopus ,Irandoc,Pubmed, Medlib و نیز تمامی مجلات علوم پزشکی و روانشناسی در کشور با کلیدواژهای هوش هیجانی , پیشرفت تحصیلی و دانشجویان به تنهایی و با استفاده از عملگرهای OR و AND مورد جستجو قرار گرفتند. در پایان جستجو پس از کنار گذاشتن مقالات تکراری, 36 مقاله بررسی شد که 17 مقاله غیرمرتبط بوده و با توجه به هدف مطالعه در نهایت 19 مقاله وارد مطالعه شدند. برای تحلیل نتایج از روش ترکیبی فیشر استفاده گردید.یافته ها مطابق روش فیشر مجموع لگاریتم نپرین برای Pvalueهای مطالعات تعیین گردید که برابر با 147.03 بود با مراجعه به جدول مجذور کای و قرار دادن کای دو محاسبهشده در درجه آزادی 38. n=19 مشاهده شد که میزان کای دو محاسبه شده در سطح معناداری کمتر از 0.01 معنیدار هست که نشان دهنده وجود رابطه معنیدار بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ایرانی هست. نتیجه گیر ی یافته های مطالعه حاضر نشان داد بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنیدار وجود دارد. با توجه به اینکه بخشی از هوش هیجانی قابل یادگیری است, لذا پیشنهاد میشود, در محیط های دانشگاهی در کنار توجه به هوش و استعدادهای شناختی, با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه ی آموزشی دانشجویان در قالب جلسات آموزشی مهارتهای اجتماعی و مهارت های زندگی به آنان کمک نمود تا بهتر با فشارهای تحصیلی و اجتماعی مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصیلی گردند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران👇

فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايراندانلود فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران فایلرایگانفراتحليلرابطههوشهيجانيباپيشرفتتحصيليدانشجوياندرايران