فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | dl | 6508098

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان

فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 14

بوردیو معتقد است که ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته را تنها اقتصاد تعیین نمیکند, بلکه علاوه بر اقتصاد یا سرمایه اقتصادی, برای تحلیل طبقات در این جوامع باید سرمایه اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار داد. سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو عبارت از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی, داشتن ذایقه خوب و شیوه های عمل متناسب است. هدف این پژوهش, بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان است. روش ها روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق دانشجویان دختر و پسر سال دوم تا چهارم در رشته های پیراپزشکی, بهداشت, پرستاری و مامایی, پزشکی و دندانپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گرگان به تعداد 765 نفر میباشد که 262 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی - مورگان به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از دو پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری وین اشتاین ( 1987 ) و پرسشنامه سرمایه فرهنگی استفاده شد. به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن بین متغیرها ازآزمون همبستگی و جهت پیشبینی متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل از رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS16 استفاده گردید. یافته ها نتایج نشان دادند که رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و راهبردهای مطالعه و یادگیری وجود دارد, همچنین رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و مولفه های اشتیاق و خود نظم دهی وجود دارد, به عبارت دیگر هر چقدر سرمایه نهادینه شده دانشجویان افزایش می یابد, اشتیاق و خودنظم دهی دانشجویان نیز نسبت به بکارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری افزایش پیدا میکند, بنابراین دانشجویانی که کیفیت محیط خانواده هایشان از نظر فرهنگی بالاتر است, میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری نیز در آنان بیشتر میباشد. ولی رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و مولفه مهارت وجود ندارد. بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و هر سه مولفه راهبردهای مطالعه و یادگیری (مهارت, اشتیاق و خودنظم دهی) رابطه معنادار وجود دارد . همچنین سرمایه فرهنگی عینیت یافته تنها با مولفه اشتیاق رابطه مستقیم و معناداری دارد, بدین معنی که هرچه میزان مصرف کالای فرهنگی در دانشجویان افزایش می یابد, میزان اشتیاق درونی دانشجویان در بکارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری نیز افزایش می یابد. نتیجه گیر : ی نتایج تحقیق نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی و مولفه های راهبردهای مطالعه و یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد, بدین معنی که هر چه زمینه های خانوادگی, طبقه اجتماعی, سرمایه گذاری های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت دانشجویان افزایش می یابد, میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری نیز در آنان افزایش پیدا میکند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان👇

فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگاندانلود فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان فایلرایگانبررسيرابطهسرمايهفرهنگيباميزانکاربستراهبردهايمطالعهويادگيريدانشجوياندانشگاهعلومپزشکيگرگان