فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | dl | 6508106

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 12

تغییرات ایجاد شده در آموزش علوم پزشکی سراسر جهان, اهمیت درک دانشجویان از محیط آموزشی را بیشتر مورد توجه قرار داده است. هدف از این پژوهش, ارزیابی درک دانشجویان مامایی از محیط های آموزشی خود دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. روش ها این پژوهش از نوع مقطعی است که در آن 104 نفر از دانشجویان رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه استاندارد DREEM بود. این پرسشنامه شامل 50 گویه در 5 حیطه ی ادراک دانشجو از یادگیری, اساتید, توانایی علمی خود, جو آموزشی و شرایط اجتماعی خود است. یافته ها پژوهش نشان داد که میانگین کلی نمره محیط آموزشی از نظر دانشجویان 127.7 از 200 بود که به معنی حد متوسط است. بیشترین نمره میانگین ادراک دانشجویان 22.8 از حداکثر 32 69.6 درصد به حیطه ادراک دانشجو از توانایی علمی خود و کمترین نمره میانگین ادراک دانشجویان 17.11 از حداکثر 28 61.1 درصد به حیطه ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود مربوط بود. دانشجویان دوره کارورزی در مقایسه با دانشجویان دوره نظریه به طور معنیدار رضایت بیشتری از محیطهای یادگیری خود داشتند P=0.001 نتیجه گیری اگرچه دانشجویان درک مثبتی از محیط یادگیری خود دارند اما برخی فاکتورهای شناسایی شده توسط دانشجویان نیاز به تصحیح دارد و ضروری است تا مدیران برای ایجاد محیط آموزشی مناسب در جهت ارایه و حفظ یادگیری باکیفیت, تلاش بیشتری کنند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي👇

فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميدانلود فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي فایلرایگانارزيابيدرکدانشجويانماماييازمحيطهايآموزشيدانشگاهآزاداسلامي