فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | dl | 6508107

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن

فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 8

مقدمه و هدف :فقر آهن شایع ترین مشکل تغذیه ای در جهان و یکی از عمده ترین علل کم خونی, به خصوص در دختران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کمخونی فقر آهن انجام شد. روش ها این مطالعه از نوع مداخله ای و نیمه تجربی است. نمونه های مورد پژوهش, 190 دانش آموز دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان شهر سیریک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته, شامل دو بخش سوالات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. سپس برنامه آموزشی برای گروه مداخله انجام گردید و پس از گذشت 2 ماه مجددا همان پرسشنامه به شرکت کنندگان داده شد تا تکمیل نمایند. اطلاعات گردآوریشده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های t-test, Chi square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 16.25±1.2 سال بود. میانگین نمره آگاهی دو گروه مداخله و کنترل قبل از آموزش تفاوت معنی داری نداشت, اما پس از آموزش میانگین نمره آگاهی در گروه مداخله به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود P<0.05نتیجه گیری نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانش آموزان در زمینه کمخونی فقر آهن بود. لذا پیشنهاد میگردد برنامه های آموزشی برای دانش آموزان دختر در تمامی سطح تحصیلی به اجرا درآید

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن👇

فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهندانلود فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن فایلرایگانتاثيرمداخلهآموزشيبرآگاهيدختراندبيرستانيشهرسيريکدرخصوصکمخونيفقرآهن