فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | dl | 6508109

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

بخشی از متن فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 12

مقدمه و هدف: آموزش بالینی یکی از جنبه های مهم آموزش در پرستاری است. این آموزش انتقال دهنده دانشجو از محیط تیوریک کلاس های درس به سمت فضای اصلی بالین هست. مطالعه حاضر باهدف شناسایی ویژگی های یک مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و اساتید بالینی انجام شد. روش ها مطالعهی توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 305 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی و 26 نفر از –مدرسین بالینی در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه ای شامل 13 سوال بود که حیطه های خصوصیات حرف های, ارتباطی, شخصی, تدریس و ارزشیابی را میسنجید. داده ها توسط نرم افزارSPSS22 و آزمونهای t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها میانگین کلی خصوصیات یک مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان 6.54±0.13و از دیدگاه اساتید بالینی 6.36±0.26 بود. بیشترین امتیاز از دیدگاه دانشجویان مربوط به حیطه ی تدریس با میانگین0.52 6.68± و از دیدگاه مدرسین بالینی مربوط به حیطه ی ارزشیابی با میانگین ±6.67 0.43بود نتیجه گیری با در نظر گرفتن اهمیت حیطه ی ارزشیابی از جانب اساتید بالینی, شیوه و چهارچوب درست ارزشیابی در کارآموزی های بالینی باید در نظر گرفته شود. از طرفی به منظور برطرف ساختن هرچه بیشتر شکاف بین یادگیری نظری و خدمات بالینی پرستاری باید بر بالا بودن توان مهارتی مدرسین بالینی و داشتن تجربه کار در بالین تاکید گردد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه👇

فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاهدانلود فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه فایلرایگانمدرسبالينياثربخشازديدگاهدانشجويانومدرسينبالينيدانشگاهعلومپزشکيکرمانشاه